En förutsättning för att stiftelsen skall kunna lämna anslag är att ärendet ryms inom stiftelsens ändamålsparagrafer och den fastställda bidragspolicyn.

I stiftelsens huvuduppdrag, enligt stiftelseförordnandet, ingår att främja sparsamhet, verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor.

Förutom anslag som faller inom stiftelseförordnandets huvuduppdrag kan bidrag sökas från stiftelsen om ändamålet t ex avser:

 • Näringslivsprojekt - följande inriktningar har prioritet:
  - kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor
  - entreprenörskap
  - nyföretagande
  - utveckling av besöksnäringen
  - effektivitets- och konkurrensförbättringsinsatser
  - skapande av arbetstillfällen för ungdomar
   
 • Kulturprojekt - särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen

 • Sparsamhet - projekt eller insatser som syftar till att främja sparsamhet, belysa sparandets betydelse eller främjar god resurshushållning

 • Lokal identitet - projekt som syftar till att utveckla/ stärka förutsättningar eller intresse för lokal identitet/lokal särprägel

 • Utbildningsinsatser - som förväntas påverka lokal eller regional utveckling/tillväxt i positiv riktning

Den som söker bidrag från stiftelsen bör visa att projektet stöds av fler finansiärer än Sparbanksstiftelsen Alfa. Bidrag till ett och samma projekt eller ändamål beviljas, som regel, endast vid ett tillfälle.

Bidrag lämnas som regel ej till:

 • enskild person
 • enskilt företag
 • politisk eller religiös verksamhet
 • välgörenhetsorganisationer
 • byggnationer
 • löpande drift av verksamhet
 • enskilda stipendier eller examensarbete
 • professurer
 • finansiering av studier
 • resor
 • bokutgivning eller filmproduktion
 • sociala ändamål eller verksamhet som normalt är skattefinansierad
 • forskningsändamål
 • idrottsverksamhet
  (via RF-SISU stödjer vi idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar, mer information: Bidrag via RF-SISU  

I uppräkningen ovan kan finnas gränszoner där i vissa fall anslag kan beviljas. Exempelvis kan organisationer vars huvudsakliga inriktning omfattar verksamhet som stiftelsen normalt ej lämnar bidrag till, ändå söka anslag om det avser initiativ eller verksamhet som ryms inom något av de områden som stiftelsen prioriterar. Vid tveksamhet bör stiftelsens kansli kontaktas.

VERKSAMHETSOMRÅDE
Av stiftelseförordnandet framgår Sparbanksstiftelsen Alfas verksamhetsområde. Det är endast till sökande med säte i och projekt inom detta geografiska område som stiftelsen får lämna bidrag. Denna regel skall ses mot bakgrund av att stiftelsens ursprungliga ekonomiska kapital byggts upp inom detta geografiska område. Medel som stiftelsen delar ut återförs härigenom till bygder där de från början skapats.

NÄTVERK
Sparbanksstiftelsen Alfa har ambitionen att arbeta i nätverk, där exempelvis stiftelsens styrelseledamöter och huvudmän har en viktig roll. Även Swedbanks lokala organisation utgör en betydande del av detta nätverk. Härigenom har stiftelsen tillgång till viktiga lokala kontaktytor vid bedömning av olika anslagspropåer.

NÄR STIFTELSEN BEVILJAT BIDRAG
Stiftelsen förutsätter att beviljat anslag offentliggörs och att detta sker i samverkan med lokalt Swedbankkontor.