Hoppa till huvudinnehåll

Sparbanksstiftelsen Alfa

När Sparbanken Sverige (senare FöreningsSparbanken och numera Swedbank) bildades 1992, kom den till en betydande del att ägas av elva regionala Sparbanksstiftelser, av vilka Sparbanksstiftelsen Alfa är den största enskilda ägaren.

Ek i landskap

Ägande

Sparbanksstiftelsen Alfa äger ca 20 miljoner aktier i Swedbank. Stiftelsens verksamhet baseras normalt på den årliga utdelningen från aktieinnehavet i Swedbank.

Stiftelsens syfte

Stiftelsen ska slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden. Vid sidan av detta primära syfte får stiftelsen främja bl.a näringslivet, utbildning och kultur genom kontanta bidrag.

Stiftelsens verksamhetsområde

Sparbanksstiftelsen Alfa verkar inom samma geografiska område som tidigare Sparbanken Alfa inom Jönköpings, Skaraborgs, Värmlands, Östergötlands och Gotlands län, allt med undantag för de områden där fristående sparbanker bedriver verksamhet.

Bakgrund

Sedan 1820 har sparbankerna tagit aktiv del i den regionala utvecklingen. Sparbanksstiftelsen Alfa har fortsatt att arbeta med denna viktiga uppgift, genom att driva aktiviteter i egen regi eller genom att lämna ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal eller regional utveckling. Företrädesvis i samverkan med de lokala bankerna inom Swedbank.

Stiftelsens ledning

Styrelsen har sitt säte i Jönköpings kommun. De åtta styrelseledamöterna är utsedda av stiftelsens huvudmän, som är 40 till antalet. Huvudmännen, som tillsammans bildar stiftelsens stämma, ska vara bosatta inom de områden där Sparbanken Alfa tidigare bedrev verksamhet. Stiftelsens operativa verksamhet leds av verkställande direktören.

Verkställande direktör

Anna Swalander